Årsmöte 2021-11-04

 

Kallade: alla medlemmar ,närvarande: se röstlängd nedan

§1

Mötet Öppnas

2

Mötet befanns behörigen utlyst

3

Dagordning och röstlängd fastställdes

4

Som mötesordförande valdes sittande, Britt Schönning

5

Som mötessekreterare valdes sittande, Gunnar Wesley

6

Som justerare och rösträknare valdes Kerstin & Anders Nordfors

7

Verksamhetsberättelsen föredrogs av ordföranden.
Inga frågor eller synpunkter inkom om densamma.

8

Ekonomiska berättelsen föredrogs av kassören.

Resultatet gynnades av de uteblivna lokalhyrorna under pandemin.
Behållningen är ca tjugo tusen.
Fråga: vilka är kostnaderna för verksamheten, med andra ord, hur långt räcker kassan?
Svar: lokalhyra ca 1,6 tkr per kväll

9

Mötet godkände Verksamhetsberättelsen och den Ekonomiska berättelsen

10

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020

11

Val av funktionärer fram till nästa ordinarie årsmöte Q1 2022:
omval av styrelse med suppleanter, programansvariga, festkommitté, webansvarig, revisorer samt valberedning

12

Medlems- och kvällsavgifter beslöts vara oförändrade ( 400 helår, 200 termin, kvällsavg. 50 för medlemmar och 80 för gäster

13

Motioner: alldenstund inga motioner inkommit gavs icke tillfälle till behandling av dessa icke inkomna dylika

14

Tider för danskvällar bestämdes till  19:15 – 21:45

15

Mötet avslutas.

 

Röstlängd:

Björn Brickstad

Gunnar Eriksson

Elisabeth Brickstad

Kerstin Nordfors

Antonia Jacobaeus

Anders Nordfors

Jens Knak

Lena Lindgren

Lasse Magnusson

Viveca Loman

Fredrik Bruno

Rune Hultén

Ulla Leksell

Kerstin Dürr

Ann Hoffman

Christina Trapp Bolund

Katarina Eriksson

Britt Schönning

Birgit Johansson

Anders Pettersson

Henry Johansson

Gunnar Wesley

Ulla-Maria Gustafsson